01-01-2010

De 25 Runenkaarten

 

Wat zijn Runen?

De Runen zijn magische tekens van de pre-Christelijke Noord-europese stammen. De oude Noorse runenrij had 24 Runen, 24 geheimen. De 18e Rune heeft twee betekenissen, dus die heb ik twee keer in de Runentarot opgenomen. Zo komen we aan 25 Runenkaarten.

Wat zijn Runen?

runes/h_runenrij.gif

De Runen zijn magische tekens. Rune betekent in de oud-germaanse talen: geheim. De oude Germanen werkten met 24 Runen, 24 magische geheimen. Deze zijn teruggevonden in de oude Noorse runenrij.

Volgens de Germanen wordt het Universum gesponnen door drie nornen, drie spinsters van het lot. Hun namen zijn: Urð, Róta en Skuld. Men zegt vaak: "Urð is de norne van het verleden, Róta de norne van het heden en Skuld is de norne van de toekomst." Beter is het om te stellen: "Urð is de norne van het worden, Róta de norne van de wortel en Skuld is de norne van de schuld, het karma, datgene wat afgelost moet worden."

Deze drie krachten komt men ook tegen bij de Hindoes in India, die nauw verwant zijn met de Germanen. In India noemt men ze de drie guna's: Tamas, Satvas en Rajas. Volgens de Hindoes is het Universum opgebouwd uit deze drie guna's. Ze komen overeen met de bouwstenen van het atoom. Tamas is de vrouwelijke energie en is zwaar en traag. Tamas komt overeen met de zware elektrisch positief geladen protonen. Rajas is mannelijk, vurig en snel. Rajas komt overeen met de lichte elektrisch negatief geladen elektronen, die om de atoomkern vliegen. Satvas is de neutrale harmonieuze stroom. Satvas komt overeen met de neutronen, elektrisch neutraal geladen deeltjes. Dit heb ik uitgebreid besproken in hoofdstuk 1 van mijn boek: Yggdrasil deel 1: aarden in de fysieke realiteit.|boek_ygg1|si=yggdrasil

De drie graden: Skalde, Thulr en Kennar

 • In de germaanse cultuur hielden alleen de priesters van Óðinn zich bezig met de Runen. Eén van de vele bijnamen van Óðinn is dan ook: Runartýr, heer der Runen. Het was Óðinn die de Runen schiep uit duistere oermaterie.

 • Rune betekent geheim. De priesters van Óðinn hebben de Runen duizenden jaren geheim gehouden. Ze zijn pas openbaar gemaakt toen de germaanse cultuur ernstig in verval was geraakt.

 • De geheimen achter de Runen zijn alleen hanteerbaar voor krijgers. Voor gewone mensen zijn de Runen gevaarlijk. Dat is ook één van de redenen, dat we de Runentarot hebben uitgegeven. In de vorm van een kaartspel zijn de Runen beter hanteerbaar.

 • Om krijger te worden gingen jonge Germanen in de leer bij een Kennar. (Nar van kennis, ingewijde in de heilige kennis.) Een Kennar kun je vergelijken met de druïden van de Kelten.

Na een zeer lange training werd de aspirant het woud in gestuurd met een speer. Hij moest met de speer een wolf doden, het hart roosteren en opeten en de huid en de tanden mee terugnemen. Deze gebruikte hij later voor shamanistische rituelen.

2.5 Taxus

runes220/13Taxus.jpg

Als men er in slaagde een wolf te doden, was dat een teken (omen), dat men door Óðinn geaccepteerd werd. Men kreeg een drank met Bilzenkruid, waardoor men in diepe trance raakte. Dan werd men in een leren zak in een boom gehangen. Negen dagen bleef men hangen. En in die tijd reisde men door alle werelden van Yggdrasil. Maar om van wereld tot wereld te springen, had men de geheime sleutels nodig: de Runen.

Na deze inwijding was men een Skalde. Dit kan men vergelijken met de Bard bij de Kelten. De Skalde zong de Eddaliederen. De graad van Skalde was de laagste graad bij de priesters van Óðinn.

Als men voldoende kennis en inzicht had verkregen en vele jaren gewerkt had als Skalde, werd men Thulr. Dit kan men vergelijken met de Vates bij de Kelten. De Thulr leidde de rituelen en religieuze festiviteiten, en zag er op toe dat alles op de juiste wijze verliep.

1.6 Kennar

runes220/06Kennar.jpg

Als men alle Utiseta’s kende en men meester was van alle geheime kennis, werd men Kennar. Dan mocht men leerlingen aannemen en opleiden. (Utiseta betekent: Uit-zitten, zitten bij het kruispunt van wegen. Als het pad van een Kennar het pad van een leerling kruist, kunnen Utiseta’s overgedragen worden. De Utiseta’s komen overeen met de Upanishads van India. Het zijn geheime leerstellingen, die van meester op leerling werden overgedragen.)

24 Geheimen

Rune betekent 'geheim', 'mysterie'. Runen zijn magische tekens van de oude Germanen, die sinds de derde eeuw na Christus gevonden zijn in het germaanse deel van Europa. Soms werden deze runen in runenrijen ingekrast op een steen. De oudste runenrijen bestaan uit 3 rijen van 8 runen, de jongere varianten bestaan uit 2 rijen van 8 runen.

Het eerste ættir, gesponnen door Urð
Klik hier voor uitleg over Urð.

Het tweede ættir, gesponnen door Róta
Klik hier voor uitleg over Róta.

Het derde ættir, gesponnen door Skuld
Klik hier voor uitleg over Skuld.

runes/h_runenrij.gif

De Runen zijn geen schrifttekens, geen alfabet

Bepaalde mensen hebben beweerd, dat het runenschrift het originele nationale schrift van de Germanen is, en dat daarvan de latere alfabetten zijn afgeleid. Maar de Germanen waren nooit een natie, maar een aantal verschillende stammen met een gelijksoortige cultuur en op elkaar lijkende talen. Bovendien schreven de oude Germanen niet.

Oudheidkundigen hebben gesuggereerd dat de runen overgenomen zijn van een grieks alfabet van ca. 300 voor Christus. Dat is niet waarschijnlijk, omdat er tussen 300 v. en 300 n. Chr. geen inscripties gevonden zijn.

In zijn boek Germania beschrijft de romeinse geschiedschrijver Tacitus het volgende:

Aan voortekenen en het werpen van het lot hechten zij grote waarde. De gewone werkwijze is als volgt: De tak van een vruchtbare boom snijden zij in kleine staafjes, voorzien van bepaalde tekens. Deze strooien zij op goed geluk op een witte doek. Dan kijkt de priester of huisvader naar de hemel en pakt drie staafjes na elkaar. Deze duidt hij op grond van de ingeritste tekens.

De priesters van Óðinn maakten als volgt een rune-orakel.

 • Met de eerste wassende maan in de lente sneedt men vroeg in de ochtend drie takken van een berk, beuk of es. Voor ieder ættir één tak.

 • Van iedere tak sneedt men acht staafjes, ter grootte van de duim. In deze staafjes kraste men magische symbolen.

 • De symbolen kleurde de priester van Óðinn in met zijn eigen bloed.

Zo kreeg hij 24 runenstaafjes, 24 MeginRunaR, 24 machtige geheimen. Hiermee voorspelde de priester van Óðinn de toekomst.

Als hij zijn dood voelde aankomen, verbrandde hij de staafjes.

De magische tekens op de staafjes waren geheim en stonden voor 24 geheimen. Het waren 24 runen, die men zorgvuldig geheim hield.

Het eten van een wolvenhart

Voordat iemand werd ingewijd tot priester van Óðinn moest hij met een speer een wolf doden. Het hart moest hij roosteren en opeten. De huid en de wolventanden nam hij mee naar zijn leraar. Deze gebruikte hij later voor shamanistische rituelen.

De wolf is gewijd aan Óðinn, de god van de hemel. Óðinn heeft maar één brandend oog: de zon. Hij is dus tevens de zonnegod.

Door een wolvenhart op te eten, ontstaat een mystieke eenheid tussen de priester en Óðinn. In het Christendom eet men brood, dat het vlees van Christus symboliseert. Zo symboliseert het wolvenhart het hart van Óðinn. Door het eten van het wolvenhart wordt men een menswolf of weerwolf. De oude priesters van Óðinn waren dus weerwolven. Maar ze leken in de verste verte niet op de monsters in Holywood-sprookjes.

De priesters van Óðinn waren georganiseerd in de bond der wolven. In het oud Noors noemde men ze Ulf-hedh-nar. Ulf is wolf, hedh is huid en nar is ingewijde. Als men priester werd, verliet men de sibbe. De band met de familie en de stam werd verbroken. Tijdens de inwijding werd men (symbolisch) gedood en in een leren zak opgehangen in een boom: de wereldboom Yggdrasil. Negen dagen hing men aan de wereldboom, net zoals Óðinn negen dagen gehangen had. Daarna was men een wedergeborene. De bond der wolven was de nieuwe familie.

De runen waren een goed bewaard geheim van de bond der wolven. Zij waren de enigen die de runenmagie beheersten, die ermee konden voorspellen en genezen. In latere tijden, toen de germaanse cultuur al ernstig in verval was geraakt, zijn deze geheime tekens openbaar gemaakt. Het verschijnen van de eerste runentekens op steen beschouwen de oudheidkundigen als bewijs van het ontstaan van de runen. Volgens mij is het echter het bewijs van het verval van de germaanse cultuur. Hoe lang de Germanen de runen al gebruiken, kan niemand zeggen. De oude Skythen gebruikten magische tekens om te genezen en om de toekomst te voorspellen. 6.000 jaar voor Christus werden de Skythen vernietigd. Hun nazaten zijn de Brahmanen in India, de Zarathoestriërs in Perzië en de Germanen. Zowel de Germanen als de Brahmanen gebruiken magische tekens. Zowel bij de Hindoes als bij de Germanen wordt zeer veel waarde gehecht aan de geheime betekenis van schrifttekens. Er zijn dus goede redenen om aan te nemen, dat de runen oeroud zijn. Ze zijn echter wel in de loop der tijden voortdurend veranderd.

Drie Ættir

De oude runenrij werd verdeeld in 3 ættir van acht runen. Ættir betekent in het oud IJslands: 1. deel van de hemel; 2. iemands familie. Ættaðr betekent: iemands afkomst. Concise Dictionary of old Icelandic, Geir T. Zoëga, Oxford 1952.

 • De Germanen verdeelden het jaar zonnejaar in acht maanden. Zie hoofdstuk 4 van mijn boek: Yggdrasil deel 1: aarden in de fysieke realiteit.|boek_ygg1|si=yggdrasil En zij verdeelden hun Runenrij in drie groepen van acht: één groep voor Urð, één groep voor Róta, en één groep voor Skuld.

 • De windroos werd door de Germanen verdeeld in acht windstreken: Noord, Noord-Oost, Oost, Zuid-Oost, Zuid, Zuid-West, West, Noord-West. Iedere windstreek kreeg drie runen.

 • De ættir waren afkomstig van de hemel, zij waren afkomstig van de drie nornen Urð, Róta en Skuld. In India kennen de hindoe's de drie Guna's: Tamas, Satvas en Rajas. Deze komen overeen met de drie nornen.

Het eerste ættir, gesponnen door Urð
Klik hier voor uitleg over Urð.

Het tweede ættir, gesponnen door Róta
Klik hier voor uitleg over Róta.

Het derde ættir, gesponnen door Skuld
Klik hier voor uitleg over Skuld.

runes/h_runenrij.gif

Acht runen per ættir

Ieder ættir heeft acht runen. Deze komen overeen met de acht maanden van het germaanse zonnejaar. Volgens deze jaarindeling duurt iedere maand anderhalve maan. De ene maand begint met volle maan, de volgende met nieuwe maan. Aan het eind van het jaar is er de Joeltijd van een halve maan. Zo duurt een jaar 12½ maan. Als het ene jaar begint met nieuwe maan, dan begint het volgende jaar met volle maan. Jaren die beginnen met nieuwe maan zijn negatieve jaren, jaren die beginnen met volle maan zijn positieve jaren.

Eéns in de negen jaar werd de tijd gecorrigeerd. Dan stuurde iedere germaanse stam een afvaardiging naar Uppsala in Zweden. Hier werd een groot offerfeest gehouden en werd het jaar ingekort met 1 of met 1½ maan. Daarmee was de jaarindeling vrijwel nauwkeurig. (Details over de jaarindeling kun je lezen in mijn boek Yggdrasil deel 1, pagina 106 - 108.)

Getalswaarde van de Runen

De 24 runen hebben ieder hun eigen getalswaarde, hun eigen naam en hun eigen betekenis. De eerste rune had de waarde 0. De Christenen namen pas in de negende eeuw het cijfer 0 over van de Arabieren. Tot die tijd kenden ze het cijfer 0 niet. De Germanen lieten alles met niets beginnen: In den beginne was de Leegte, Ginnungagap, het misleidende gat.

Herkomst van de tarot

In de late middeleeuwen kwam er een kaartspel in omloop: de tarot. Dit bestaat uit twee groepen kaarten. De ene groep wordt het grote arcanum (het grote geheim) genoemd en bevat 22 kaarten. De andere groep noemt men het kleine arcanum (het kleine geheim) en bevat 4 subgroepen van ieder 14 kaarten. De hoogste kaart van iedere subgroep is de Aas. De Ásen zijn de voornaamste goden van de Germanen. Over de herkomst is veel gespeculeerd.

 • Het zou afkomstig zijn van de zigeuners, van de Chinezen, zelfs Egypte is als oorsprong genoemd. Dat laatste is zeer zeker flauwe kul. Ook de Chinese herkomst is zeer onwaarschijnlijk. De symbolen op de kaarten zijn puur europees.

 • De zigeuners dan? Rond het begin van onze jaartelling gingen de Goten zwerven. Goten betekent: volk van God. De Goten hadden duizenden jaren lang het heiligdom in Uppsala beheert. Ongeveer zoals het koningshuis van Saudi Arabië het Moslimheiligdom Mekka beheert. De Goten splitsten zich in tweeën. De Oost-Goten kwamen terecht in de Balkan. Zij werden later zigeuners. De West-Goten kwamen terecht in Zuid-Frankrijk en Spanje. Deze zijn vermoedelijk opgegaan in de plaatselijke bevolking.

De tarot bevat zeer veel germaanse elementen. De volgorde van de 22 kaarten in het grote arcanum lijkt sterk op die van de runen. Op de vorige pagina staat een tabel met de 24 runen. Achter de naam staat de betekenis en de bijbehorende tarotkaart van het grote arcanum.

Opvallende gelijkenissen zien we in kaart 13, de Dood. Op tarotkaarten rijdt de dood vaak op een drie-benig paard. Dit is het dodenpaard Halhest uit de germaanse mythologie. Dit heeft drie benen: honger, uitputting en ziekte. Het wordt bereden door Hal, de godin van de dood. Ook frapant is kaart 12, de gehangene. Tijdens het offerfeest in Uppsala werden 9 mannen, 9 paarden, 9 honden en 9 wolven opgehangen in een taxus. De rune eoh of yr betekent: taxus. Op kaart 18, de maan, huilen een hond en een wolf naar de maan. Volgens de germaanse mythologie wordt de maan achtervolgt door de wolf Hati Hródvitnirson. Deze neemt telkens een hap uit de maan, zodat deze telkens verdwijnt. Daarna wordt deze opnieuw geboren. Tijdens de wereldondergang zou de hond Garmr de zon en de maan verslinden.

De middelste norne heet Rota. Tá-rota betekent in het oud IJslands: het pad van Rota of de weg van Rota. Rota staat ook voor het heden. Tá-rota is de weg tussen verleden en toekomst, het is de weg van het lot.

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

reclame/groenepolitiek_rabo3.gif

 

Promoot ons !!!

Vindt u deze pagina leuk? Geef de link dan door aan je vrienden.

Ik doe niet veel met twitter of facebook. Maar voel je vrij om over deze pagina te twitteren. Of zet een link naar deze pagina op je facebook pagina, als je die hebt.

 

Mijn facebook pagina is Andreas-Firewolf, mijn linkedin pagina andreas-firewolf. Als je een connectie wilt via sociale media, dan kan dat daar.

 

Geen spionage

Op deze site vind je geen cookies of javacript voor spionage.

Vrijwel alle websites hebben 'google analytics' en knoppen voor facebook, twitter, et cetera. Deze technieken werken meestal met javascript. Nog voor je kunt kiezen voor of tegen 'cookies', sturen deze javascripts je gegevens naar facebook, google et cetera. De Oost-duitse Stasi droomde niet eens over zulke mogelijkheden om mensen helemaal in kaart te brengen.

Op deze website worden dergelijke technieken niet gebruikt. Hier wordt je privacy niet geschonden.

 

Commentaar formulier

Dit formulier is UITSLUITEND om commentaar te geven op deze pagina. Wat u schrijft kan gepubliceerd worden.

Om een bericht te sturen naar Andreas Firewolf klikt u op Contact formulier

Om feedback te geven op deze pagina klikt u op:

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is vier maal 2

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  

 

Uitleg over de norne Urð, één van de Weird-sisters (Wyrd-sisters). De nornen spinnen het wordingsproces of het Weird (Wyrd, lot).
Uitleg over de norne Róta, één van de Weird-sisters (Wyrd-sisters). De nornen spinnen het wordingsproces of het Weird (Wyrd, lot).
Uitleg over de norne Skuld, één van de Weird-sisters (Wyrd-sisters). De nornen spinnen het wordingsproces of het Weird (Wyrd, lot).
Login

Wie en wat is Firewolf ?

 

firewolf/bos2.jpg

 

Beknopte autobiografie van Firewolf.

Contact formulier

Navigeren op deze websites

Deze website heeft veel pagina's en veel informatie. Deze pagina geeft u informatie over hoe u door deze websites kunt navigeren.

Yggdrasil

Over de IJslandse wereldboom:

Wie en wat is Firewolf

firewolf/bos2.jpg

Firewolf aangaande spirituele onderwerpen

Videos met en over Firewolf

Firewolf aangaande wetenschap en spiritualiteit

firewolf/ANDREAS.JPG

Consulten, workshops en begeleiding

log2021/DSCF6850.JPG

Ons centrum: Alfheim

Hier kun je in foto's zien hoe ons centrum zich sinds 2004 ontwikkeld heeft.

Wie en wat is Firewolf ?

 

firewolf/bos2.jpg

 

Beknopte autobiografie van Firewolf.

Een andere kijk op fundamentalisme

Om jezelf te leren kennen en jezelf te veranderen, dien je terug te gaan naar je diepste fundamenten.

De aarde is "de parel van het Universum"

Hier vind je een gedicht over Moeder Aarde.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Volledige tekst van deze verklaring.

Ontwikkeld door Nul-A Computers